torsdag, oktober 6, 2022

EMNEKNAGGER / Skatteavtalen: 31 - 45

Tema 34 : Skattebevis

BAKGRUNN:

04 – Må jeg fremlegge dokumentasjon for egen formue og inntekt?

 SVAR:

Ja, ikke bare for ett år, men fullstendige skattemeldinger for de siste fem år. – Om du har bodd i Norge kan disse hentes på: Altinn.no, eller på nettsiden: skatteetaten.no

Hei alle sammen..
Flyttet til Portugal i år, og bor nå på Algarvekysten. Har fått NIF / skattenummer og er resident. Har imidlertid noen spørsmål, som jeg håper å få hjelp til.
For er det noen av dere som bor her hele året og som har fått NHR? – og dermed oppnådd skattefrihet i Norge.
Jeg skal sende inn papirene til Skatteetaten nå, men er litt usikker på hva som kreves. Ha ellers en flott dag i solen. Med beste hilsen 🙂

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Status som Non Habitual Residens / NHR og norsk skattefrihet for fastboende i Portugal er et tilbakevendende diskusjonstema. – Følgende svar bygger på tidligere innlegg om denne saken: – se også andre tema og emneknagger.

For å få godkjent skattemessig emigrasjon fra Norge kreves det at man ikke disponerer bolig og eiendom i Norge, samt at man kun oppholder seg i Norge i opptil 61 dager pr. år. – Full skatteplikt til Norge må i de fleste tilfelle opprettholdes i fire år (karenstid) etter meldt emigrasjon / flytting til Folkeregisteret. Har du meldt emigrasjon og innvilget skattemessig utflytting, ( som innebærer at du har avviklet eiendom og fast bosted i Norge, og oppholder deg i Norge maksimum 61 dager / år ) er du normalt skattepliktig til Portugal etter fire år. – Du må imidlertid levere skattemelding til både Norge og Portugal og betale kildeskatt som medfører 15 % bruttoskatt på alle offentlige pensjoner fra kilder utenfor Portugal. – For gjenværende skattbar inntekt og eventuelle inntekter i Portugal blir man beskattet som portugiser, uavhengig av NHR-status.

KONKLUSJON:

Vi avventer her flere innlegg med nye erfaringer, om skatteavtalen og Global Skatterett.

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: Oppført som "utflyttet".:

Status som utflyttet / utvandret fra Norge, registreres hos Folkeregisteret / Skd minst 14 dager før du skifter bopel, ved å benytte skjema RF-1402 (www.skatteetaten.no)
Ved meldt utflytting – for opphold utover seks måneder pr. år, beholder du norsk pass og ditt norske statsborgerskap og norsk stemmerett ved både Storting- og Kommunevalg. – Det siste skjer i den kommunen du sist hadde fast adresse.
For å bli registrert som utflyttet må du ha registrert et bosted i innflyttingslandet / Portugal.
Pensjonister med godkjent status som utflyttet bytter samtidig medlemskapet i folketrygden i Norge med rett til helsetjenester ( Utente ) i Portugal. – De utgiftene dette medfører refunderes av Skd gjennom Skatteavtalen Norge/Portugal. – Skjema som utløser dine nye helserettigheter heter ( E1 ) og kan hentes på: www.helfo.no  

Om du er pensjonist er det viktig å sjekke at dine norske pensjoner/uføreytelser fra NAV følger deg til et nytt bostedland. – Du må derfor søke om: «Fortsatt rett til alderspensjon fra folketrygden» I de fleste tilfelle vil dette ikke medføre noen endringer, men det er verdt å merke seg at dine pensjonsrettigheter ikke er din personlige pensjon, men bare noe du har rett til å få!
Tilslutt blir det viktig å oppgi om du krever deg «bosatt etter Skatteavtalen», eller om du krever «Opphør av skatteplikt som bosatt / emigrert». – Men mere om dette under: Status : Emigrert.

Status: Skattemessig "BOSATT" i Norge

Bosatt-begrepet forsøker å balansere spagaten som oppstår når du på en og samme tid bor i to eller flere land. – Det hele kan sammenliknes med at du beholder norsk pass og statsborgerskap, også når du flytter til et annet land. Det samme gjelder i forhold til skatt der du beholder status som: skattemessig bosatt i Norge – etter skattelovens regler, – i henhold til Skatteavtalens artikkel 4 punkt 1 – også når du primært bor i et annet land enn Norge.

Spagaten oppstår når du søker status som «regular residens» for å kunne oppholde deg i Portugal mesteparten av året. – I en slik situasjon vil du etter portugisisk skatterett, – naturlig nok også være skattepliktig som bosatt i Portugal. Dermed risikerer du dobbeltbeskatning om ikke Skatteavtalen kan avgjøre hvilket land, Norge eller Portugal, du som person skal ansees som bosatt etter Skatteavtalen. En slik avgjørelse tas etter artikkel 4 punkt 2. – og aktualiseres om du søker skatteamnesti eller NHR-status.

Status:

"Globalskatteplikt & NHR"

Status etter den spesielle og omdiskuterte portugisiske ordningen med skatteamnesti eller skattefrihet i dine første 10 år som bosatt i Portugal, kalles NHR / Non-Habitual-Residents, og må for nordmenn tolkes og forstås i lys av et annet begrep som heter: Globalskatteplikt.

Begrepet handler i korthet om en solidarisk skatteforståelse med likhet for loven ettter OECD mønster og standard. – I følge Norges forståelse av denne avtalen har Norge og Portugal som signaturstater forpliktet seg etter OECD standard, – om ikke å praktisere en annen skatteordning for bosatte/regular residents, enn for utlendinger med skattefri særstatus som: NHR / Non-Habitual-Residents for inntekter med kilde, i et annet land enn Portugal.

Inntil dette skjer underkjenner Norge den særegne portugisiske forståelsen av Globalskatteplikt som medfører ett skatteregime for utlendinger med inntekter utenfor Portugal, – pg et annet for «regular residents» med inntekter i Portugal. –

Med likhet for loven som hovedprinsipp blir resultatet dermed at norske pensjonister med innvilget NHR-særstatus aldri kan godkjennes med Globalskatteplikt til Portugal. – Alternativene blir da å beholde sin status, – som Skattemessig bosatt i Norge, eller å emigrere for å bli skattemessig bosatt i Portugal, på lik linje med landets øvrige «regular residents

Status: "Skattemessig Emigrert"

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.

  • Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
    At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til bolig i Norge.
    At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
    Ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
    Ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.

I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt
på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

Portugal: The Best Experience Ever

Skatteavtalen mellom Norge og Portugal er et stadig tilbakevendende samtaletema, både mellom norsktalende i Portugal og i norske tabloidaviser. – Selv er jeg skikkelig lei av å bli betraktet som skatteflyktning til Portugal, når sannheten er at de fleste av oss betaler full skatt til Norge, både etter Skatteavtalen og de særegne norske skattetolkningene. – Når det er sagt, så gjør mange av oss det med glede. Ett sted bør vi betale skatt, og det føles naturlig å gjøre det i Norge når inntekten kommer fra Norge. Så får Portugal glede seg over at vi bruker våre penger her, som pengesterke «langtidsturister» eller immigranter.
%d bloggere liker dette: