torsdag, oktober 6, 2022

Clube Norueguês em Portugal

med sine vel ett drøyt dusin betalende ildsjeler og vel 1000 gratis følgere på fb-gruppen: Den norske klubb Portugal, er både en populær og omstridt størelse i det norsktalende miljøet i Portugal. – Klubbens historie og vekst har imidlertid skjedd skrittvis og forsiktigere enn mange tror. Årsberetningene fra stiftelsesdagen i 2018 til i dag, forteller sin historie for alle som ønsker å vite mest mulig.

ÅRS-RAPPORTER

2018-2019-2020-2021-2022

23.mars-2022: VELLYKKET ÅRSMØTE dnkp

Årsmøtet begynte kl 19.30
Klubbens leder, Jan P. ønsket velkommen og gikk gjennom forslag til agenda. Det var ingen innsigelser mot dagsorden.
Som møteleder ble valgt Arnt,
men siden Zoom-host var Elin (etter noen tekniske problemer før møtestart) tok hun over denne rollen.
Jan K. ble valgt til referent.
Opprop av deltakere med stemmerett
Disse var til stede: Jan P., Arnt, Helene, Odd Arve, Elin, Roy, Atle, Birger, Marit, Valdilene, Jon Sigurd, Andrew, Atle S., Gerd Inger og Jan.


Årsberetningen
ble gjennomgått av Jan P. for 2021 (Se vedlegg). 
Det ble et ordskifte vedrørende urolighetene som hadde vært blant klubbens medlemmer/FB-gruppe angående mistillit til styret og i særdeleshet president Jan. P. Ettersom dette forlengs var avklart og «luften renset» ble det enighet om å legge dette bak seg og se fremover. Fokus ville nå bli å utvikle klubben videre, innbefattet å klargjøre regler for medlemskap i FB-gruppen.
Jan P. orienterte videre om InfoBank, både når det gjaldt økonomi og fremdriftsplan. Han hadde/har lagt ned et formidabelt arbeid med Lexia og vil videreføre dette arbeidet.
Årsrapporten ble enstemmig godkjent.

Årsregnskapet ble gjennomgått av Andrew. (Se vedlegg) Det meste av klubbens midler var bidrag fra EU-Grants i forbindelse med InfoBank-prosjektet. Medlemskontingent utgjorde bare en ubetydelig del av budsjettet, noe som må tas tak i fremover, både blant medlemmer og som støttebidrag fra norske bedrifter i Portugal. DnkP hadde ved årsskiftet EUR 3843,00 i likvide midler på konto, samt at det er avsatt EUR 3700 (EU-midler) til avsluttende samling og informasjon om InfoBank prosjektet den 9. april 2022.
Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Vedtektsendring.
Det ble enstemmig vedtatt å endre statuttene i DnkP slik at valg av styre skjer hvert annet år i stedet for, som hittil, hvert fjerde år. 
Eventuell regelbundet overlapping av sittende/nytt styre ble det ikke tatt stilling til, da dette ble overlatt til nytt styre å vurdere.

Valg av nytt styre.
Elin administrerte også denne delen av møtet.

Som nytt styre i DnkP ble foreslått: Jon Sigurd Smith Johnsen, Valdilene Calvado, Atle Sviland, Nina Jori Pedersen, Arnt Jensvoll, Steinar da Silva Knudsen (ikke tilstede).
Det var ingen innsigelser mot forslaget og det nye styret ble valgt ved akklamasjon. Det ble enstemmig vedtatt at styret skulle konstituere seg selv.

Valg av ny kontrollkomitè.
Som ny kontrollkomite i DnkP ble foreslått: Birger, Paul Lauritz og Jan P. Det var ingen innvendinger mot forslaget og den nye kontrollkomitèen ble valgt ved akklamasjon. Det ble videre vedtatt at komitèen skulle konstituere seg selv.

Møtet ble avsluttet kl. 21.20. / Jan Kidøy, referent.

 

Opprop av deltakere med stemmerett
Disse var til stede øverst fra venstre: Elin, Andrew, Jan P, Jan Kidøy, Jon Sigurd, Birger, Roy, Atle Maaø, Arnt, Odd Arve, Gerd-Inger, Atle Sviland, Valdeline.

2021 - ÅRSBERETNING - Clube Norueguês em Portugal

Klubbåret 2021
ble preget
av tre dominerende hendelser:

  • For det første: Covid-19-pandemien som lammet det meste av våre planlagte klubbsamlinger, deriblant 17.mai feiring i Cascais og Julegudstjenestene i samarbeid med Sjømannsmisjonen i Spania.

  • For det andre: En mistillits-aksjon mot styreleder / april 2021, som resulterte i at to tillits-valte meldte seg ut av klubben. Konflikten forårsaket også at styreleder bad om permisjon ut året. – Styrets reaksjon på hendelsene ble fyldig redegjort for av henholdsvis Arnt Jensvoll /fb-adm. og Elin Moe/visepresident – på klubbens fb-gruppe mai 2021.

  • For det tredje: infoBANK-prosjektet med Jan Petrus Hagberg som prosjektleder. Prosjektet tok mesteparten av klubbens engasjement, men har etter vårt skjønn oppfylt viktige suksesskriterier som:

A – Ferdigstillelse på estimert tid
B – Ferdigstillelse på estimert omfang og kvalitet.
C – Ferdigstillelse på en femtedel av estimerte kostnader.

AKTIVITETER:

Klubbens program og infoBANK – aktivitetene har siden høsten 2020, vært helt sammenfallende. – Følgende 17 arrangementer og møter med til sammen 134 deltakere er gjennomført. – Fra rapporten til Bilateral Relations gjengis følgende:

REGNSKAP & ØKONOMI & STRATEGI

Klubbens inntekter har vært beskjedne i 2021 – og har derfor mer eller mindre vært identiske med prosjektregnskapet til infoBANK – Vi må videre konstatere at vi ikke har lykkes med å verve flere enn ca. 30 registrerte medlemmer, selv om tilstrømningen til klubbens fb-gruppe har vært jevnt økende, fra 560 i 2018 – til ca. 1.100 følgere ved årsskiftet 2022.
I prinsippet blir nye medlemmer kun akseptert om de svarer på medlemsspørsmålene, som viser en relasjon til Portugal. – Medlemmer som melder seg ut av ulike årsaker, får heller ikke fornyet medlemskap om de søker nytt medlemskap.

Det er Styrets ønske og oppfatning at ferdigstillelsen av infoBANK med webMAGASINET: www.dnkportugal.no – kan øke interessen for Portugal i Norge, og kunne skape en øket bevissthet om en norsktalende: Clube Norueguês em Portugal, i Portugal.

For 2021 var klubbens inntekter totalt: 282 EUR mot 480 EUR i 2020. Inntektene for både 2020 og 2021 er oppført som tilskudd til egenandelen på 10 % av budsjettet for infoBANK – Noen aktuelle tall er:

 

 

VALG PÅ NY LEDER OG NYTT STYRE 2022-2026

FORSLAG 1

Valgperioden på fire år i henhold til Klubbens portugisiske Charter, endres til to år, med mulighet til gjenvalg for minst halvparten av sittende styre.

FORSLAG 2

Nominerte styrekandidater kan velges ved akklamasjon om det ikke fremmes benkeforslag på alternative kandidater. – Om så skjer avgis stemme elektronisk.

FORSLAG 3

Valte medlemmer til nytt styre, gis av årsmøtet myndighet til å konstituere seg selv, med leder/president, visepresident, administrator fb, + øvrige styremedlemmer- i henhold til klubbens Charter.

NYVALT STYRE 2022-2024 / dnkp

Kontroll- og Konstitusjonskomiteen: Paul -Lauritz / president Jan Petrus - / web.red. Birger Hvalvik / revisor

Hovedstyre / Clube Norueguês em Portugal – 2018-2022

Jan Petrus Hagberg, styreleder / Elin Moe, visepresident / Arnt Jensvoll, fb-adm. – Styremedlemmer; Helene Jensvoll, Jan Kidøy

 

Kontroll- og Konstitusjonskomiteen

Paul Lauritz Amundsen, president / Andrew Kennard, vicepresident

2021 - ÅRSMØTET PÅ ZOOM I ET ANNERLEDES ÅR

Tilstede som voterende medlemmer:

Jan P. Hagberg,
Arnt Jensvoll,
Camilla Høier,
Jan Kidøy,
Birger Hvalvik,
Atle Sviland,
Valdilene Carlvaho,
Odd Arve Olsen,
Fredrik Julian Lie-Hagen,
Dolores Shelly –

LES hele referatet ..Jan P. Hagberg ønsket velkommen. – Arnt Jensvoll ble valgt til møteleder og Jan Kidøy valgt til referent.

1. DAGSORDEN

Jan P. Hagberg gikk gjennom årsrapporten, punkt for punkt.
Arnt Jensvoll orienterte om betingelser for å bli medlem i klubben,
og hvilken tilknytning til Portugal en må ha for å få innvilget medlemskap. Ca. 300 presoner står nå på venteliste/til vurdering.
LEXIA er tenkt som et dynamisk prosjekt med mulighet for «live» oppdatering (tilsvarende Wikipedia).
Det planlegges at Arnt Jensvoll vil være redaktør/bidragsyter til en historisk del og at Jan P. skriver om Norsk Næring i Portugal. Camilla Høyer er invitert til å  ha en vinspalte, mens Aune Lohman vil bidra med videoklipp fra det årlige arbeidet på sin vingård. – Vi leter også etter en nyhetsanker og en språklærer for Magasinets Språkhjørne. Tilslutt håper vi Nancy Sandvoll vil fortsette med sine Fredagstips om mat, mens Jan Kidøy er bedt om å redigere bloggen for Kultur & Kunst.

2. REGNSKAP

Birger Hvalvik gikk gjennom regnskapet for 2020. – For oversikt: Se årsmeldingen under…
Klubbens inntekter kommer hovedsakelig fra EEA-prosjektet,
bare en mindre del fra medlemskontingent og støttemedlemmer.
Det vil imidlertid bli mer fokus på å få flere betalende medlemmer,
samt støttemedlemskap fra norske firmaer som opererer i Portugal, for å kunne innfri kravet til en egenandel på EUR 1500,- for å få utbetalt prosjektstøtten til infoBANK
Årsrapport og regnskap ble godkjent uten merknad.

3. AKTUELT

Camilla Høyer har planene klar for en interaktiv vinsmakingskveld,
Informasjon om dag og tid vil bli lagt ut på klubbens FB-side.
Det ble en diskusjon om klubbens forhold til andre norske (og svenske) klubber/Fb-sider i Portugal. Det ble ytret ønske om et nærmere samarbeid til beste for alle parter. Det er ikke til å legge skjul på at det tidligere har vært en del uoverensstemmelser, men tiden er nå kanskje moden til å legge dette bak seg og se fremover.

– Årsmøtet vedtok i henhold til ovenstående at det utarbeides innspill til en dialogsamling mellom de forskjellige gruppene, med f.eks. 2 representanter fra hver av de norsktalende fb-gruppene. Forslaget ble oversendt til landsstyret i Clube Norueguês em Portugal.

– Det ble videre vedtatt at referat fra klubbens styremøter skal sendes til alle betalende medlemmer, samt at et sammendrag av aktuelle møtevedtak legges ut på klubbens FB-side.

Camilla Høier foreslo at det lages en liste over navngitte/anbefalte fagpersoner (eks. advokater, leger, psykologer, skatteeksperter, eiendomsmeglere, etc.) i de forskjellige regioner i landet til hjelp for nyankomne og andre. – Forslaget blir oversendt redaksjonskomiteen for infoBANK

4. AVSLUTNING

De fremmøtte fikk anledning til å gi hver sin sluttreplikk og den gjennomgående tonen var positiv. Det var en tydelig optimisme å spore vedrørende fremtiden til Clube Norgeuguês em Portugal.
                                                                                                                                                Jan Kidøy / referent

2020

Rapport fra Landstyret:
Jan Petrus Hagberg / president, Arnt Jensvoll / administrator og Elin Moe / visepresident.
Styremedlemmer
: Helene Jensvoll, Jan Kidøy og Nancy Sandvoll.
Kontrollkomitee: Paul Lauritz Amundsen / president, Camilla Høyer og Andrew Kennard

2020 ble året

da alt ble annerledes enn planlagt for dnkp. – Corona-pandemien lammet nesten all sosial aktivitet fra mars og resten av året, med et bitte lite lyspunkt i sommermånedene. Portugal ble rammet hardt, og mange av våre medlemmer reiste hjem til Norge. Til tross for nedstengte sosiale aktviteter fortsatte aktviteten på klubbens Fb-side å øke, både i medlemstall og i innlegg og kommentarer. Ved årsskiftet hadde Dnkp-gruppen 996 medlemmer mot 885 ved forrige årsskifte. Det er en økning fra 560 i 2017 og 742 ved utgangen av 2018. I tillegg står drøyt 250 på venteliste for å få sin søknad om medlemskap behandlet.

STATISTIKKEN 2020
Klubben gjennomførte følgende arrangementer:

 

Dialogkveld i januar på vinbaren A Prova Real, i Cascais om økonomi og kjærlighet.

Vinseminar med Camilla og fullt hus 26.februar i «The Blue House» i Estor

St.Hans-picnik i Cascais 

5 Zoom-dialoger om infoBANK/EEA-Grants-prosjektet oktober/november og desember

STYREMØTER med tilsammen 5 samlinger, henholdsvis: 20. januar, 19. juni, 14. juli, 3. september og 12. oktober.

TILBAKEBLIKK 2020

Semesteret startet optimistisk med innbydelser til både dialogkveld i januar og vinkveld med Camilla onsdag 26 februar. Begge arrangementene samlet mye folk, med vinkvelden som det absolutte høydepunkt. Deretter ble det tillyst årsmøte med skreimiddag onsdag 18. mars.

UTSATT ÅRSMØTE

Covid-19 og Coronapandemien begynte å bekymre oss. Vi valgte å utsette årsmøtet inntil videre, og inntil videre igjen, inntil vi innså at pandemien kom til å prege både vår tradisjonelle 17.mai-feiring og liv og hverdager for lange tider.

ÅRSRAPPORTEN VEDTATT

Klubbens årsrapport ble nå publisert på Fb, samtidig som den ble lagt ut på vår nye webside: www.dnkportugal.no– med oppfordring om å fremme spørsmål og merknader og eventuelle endringsforslag. Responsen var svært beskjeden, og STYRET tok tausheten til etterretning, inkludert innstillingen om vedtektsendringer for Fb-gruppen Den norske klubb Portugal og den offisielle organisasjonen: Clube Noruegues em Portugal.
Styremøtet på Zoom 14. juli konkluderte derfor:
“Årsberetning og regnskap for 2019 som vedtatt”.

Viktige endringer for medlemskap vedtatt fra 2020

Om du er norsktalende og interessert i Portugal og ønsker kontakt med Den norske klubb Portugal, får du to alternativ: Enten som personlig medlem i Clube Noruegues em Portugal,
eller som følger av vår gratis Fb-gruppe.

Har du ikke vært medlem tidligere og ønsker klubbmedlemskap eller bare Fb-tilgang
må du svare på et par enkle spørsmål før du sender forespørselen til administrator.
Han vurderer søknaden i forhold til din tilknytning til Portugal, enten som slektning til noen
som bor her, eller som «recidensia», eller som eier/leier av en fast postadresse i Portugal.

Du blir også godkjent om du studerer i Portugal, eller besøker landet regelmessig
som arbeidstaker eller turist, eller om du har planer om å flytte hit i en nær fremtid.
Det hele handler om at Dnkp først og fremst ønsker medlemmer med en personlig tilknytning til Portugal Som betalende og personlig medlem i den registrerte: Dnkp/Clube Norueguês em Portugal,
med NIF numero: 514942614 – tar du aktivt ansvar for den sosiale, kulturelle og økonomiske erfaringsutveksling og nettverksbygging blant norsktalende i Portugal.
Klubbmedlemmer vil også bli automatisk varslet om nye innlegg i
web-MAGASINET/dnkp som er under oppbygging.

Om du bor i Portugal eller eier/leier sekundærbolig med fast postadresse,
vil du i tillegg få stemmerett i organisasjonssaker, og forslagsrett ved valg av tillitsvalgte.
Det betyr at du blir voterende medlem når Clube Norueguès em Portugal holder sitt ordinære årsmøte i mars som en nettsamling for alle klubbmedlemmer med og uten postadresse i Portugal.

ØKONOMI OPG DRIFTSKOSTNADER 2020

Driften finansieres gjennom kontigent (15 euro/person og 25 euro/familie for 2020/21), samt fra frivillig arbeid og prosjektbidrag fra EEA-Grants/Bilateralt Fund, foruten støttemedlemmer fra registrerte norske selskap. Klubbens bank er Millenium BCP med følgende bankkonto for innbetalinger. – Vår oppfordring er:

Ta ansvar – bli medlem – bruk bankgiro:

Regnskapstall fremlagt på årsmøtet 11.mars 2021

EØS / Bilateralt Fund & infoBANK - 2020

I 2020/21 fikk Clube Noruegues em Portugal / dnkp – etter søknad, forhandlinger og diverse utkast tildelt 13000 euro i EØS-midler gjennom EEA – Bilateral Programme, til prosjektet infoBANK som vil bli utviklet etter følgende prosjektplan:

40 % av bevilgningen fra Bilateralt Fund, vil bli brukt til innsamling av materiale. Deretter vil nye 40 prosent bli utbetalt til bearbeidelse av erfaringene. – Tilslutt vil de siste 20 prosentene av budsjettet bli brukt til ferdigstillelse og publisering av rapporten på nett. – I tillegg kommer 10 % egenkapital fra Clube Noruegues em Portugal / dnkp –

Til et «oppsummerings-seminar» i Lisboa-området i oktober 2021 vil en deltaker fra hver lokale workshop, bli invitert , samt tre portugisiske deltakere fra foreningen Lusofonia i Bergen sammen med redaksjonskomiteen og enkelte eksperter. – Etter planen vil det hele avsluttes i november 2021 med websiden: www.dnkportugal.no – som nå er under oppbygging

LEXIA er en viktig del av dette prosjektet, samtidig som Landsstyret
ønsker å videreføre erfaringene i en kontinuerlig forbedringsprosess mot et «best mulig» resultat. – Ideen er at våre medlemmer formidler sine erfaringer og sin innsikt på til sammen 45 saksområder knyttet til det å flytte til Portugal, samtidig som brukerene innbys til å sende nye spørsmål og egne opplevelser tilbake til redaksjonskomiteen. – Alle innlegg som mottas blir så besvart, behandlet og publisert.

LÆRING &
UTVIKLING
2020

Den vanskelige situasjonen i 2020 førte til at klubben satset mere enn noen gang på internett, Fb og oppbyggningen av et eget web-MAGASIN for norsktalende i Portugal. – Med WordPress Business og Elementor Pro som verktøy er det her utført et omfattende arbeid for å legge til rette for en dynamisk plattform med en rekke funksjoner. Spørsmålet er om vi klarer å dra prosjektet i gang, men med infoBANK som motivator og bruker satser vi på å kunne begynne utrullingen en gang i 2021.

Det store bildet 2019

Det blir flere innflyttere til Portugal. For første gang i historien passerer Portugal femhundretusen nye landsmenn av ulike nasjonaliteter, religioner og kulturer. Av dem er vi ca. 680 fastboende nordmenn, og vel så mange som er her fra noen uker til 180 dager i året, for å oppfylle betingelsene for medlemskap i den norske Folketrygden.

885 av dem er medlemmer i vår private fb-gruppe. Det er en økning fra 560 i 2017 og 742 ved utgangen av 2018. I tillegg står drøyt 250 på venteliste for å få sin søknad om medlemskap behandlet. – Nordmenn forholder seg imidlertid ikke bare til en fb-gruppe. De fleste er medlemmer i både to og tre grupper samtidig, hvorav de største er: Nordmenn i Portugal, med 506 medlemmer og: Nordmenn i Algarve med 517 medlemmer. – I tillegg kommer den kommersielle websiden: Mitt Portugal, med drøyt 300 følgere, foruten den offisielle fb-siden til Den norske ambassade i Portugal. – Det utgjør til sammen ca. 2500 it-kontakter, hvorav veldig mange er de samme personene. Om dette tenker jeg at vi er som nordmenn flest. Vi elsker våre lokalaviser og leser gjerne en riksavis i tillegg. Slik også her. Den norske klubb Portugal, er både landsdekkende og lokal på en og samme tid. Klubben voterende medlemmer på årsmøter ol er for eksempel bare godkjente fb-gruppe-medlemmer, med fast postadresse/eiendom/sekundærbolig i Portugal. – Dette fungerer i forhold til den virtuelle fb-gruppen, men ikke i forhold til klubbens ambisjoner om å bli en landsomfattende medlems-organisasjon. – En endring tvinger seg derfor frem. Landsstyret har behandlet sakskomplekset i flere møter og i enda flere chatte-samtaler, og har i sum konkludert med et forslag til nye vedtekter som fremlegges på årsmøtet.

Aktiviteter

Den Norske Klubb Portugal (dnkp) / Clube Norueguês em Portugal har lagt bak seg et aktivt år, og registrerer en økning i medlemstallet fra 560 i 2017 til 885 ved utgangen av 2019. Den fremste og viktigste arena for dnkp er Facebook siden. Med sin trofaste administrator i spissen, nedlegges det her et betydelig gratisarbeid hver eneste måned. I følge statistikken er prosenten av besøkende meget høy, ikke minst takket være 80-90 aktive skribenter med regelmessige innlegg.

Administrator sammen med klubbens leder er ansvarlige redaktører i forhold til innholdet på facebook siden. Dette er et arbeid som til daglig ikke synes, men som til tider kan være krevende å håndtere. Klubbens faste arrangementer er i hovedsak lokalisert til Cascais, hvor de i snitt samler ca. 12-15 norsktalende ca. en gang per måned. Nytt av året i 2019 var såkalte DIALOG-samlinger med inviterte portugisiske gjester som innledet til diskusjon om ulike tema. Dette viste seg å være både inspirerende og engasjerende og vil bli ytterligere fulgt opp i 2020. 

Landsstyre

Fire Landsstyre-samlinger, hvorav en med fulltallig representasjon. + en rekke chatte-diskusjoner om aktuelle tema.

Dialogsamlinger

Fire Dialog-samlinger, hvorav en på Madeira og en i Alvorge / Conimbriga, og to i Cascais – i tillegg til 6 ONSDAGS-treff på vinbaren «A Prova Real» i Cascais.

Arrangementer

En Førjuls-gudstjeneste i St. Pauls, Estoril, i samarbeid med Sjømannsmisjonen og ett Julebord med pinnekjøtt og avec i Cascais.

Statistikken -19
  • Ett 17-mai-arrangement i ”Parque Marechal Carmona”, ved Centro Cultural i Cascais ble som vanlig en stor begivenhet. Ca. 60 fremmøtte koste seg i vårværet med norsk pølser og lompe og flybåren laks på et rikholdig buffe-bord. – Takket være sponsorstøtte fra Jotun Portugal, gikk arrangementet med mindre underskudd enn fryktet, men erfaringen viser at prisen må justeres i forhold til neste års arrangement.

Nyhet

En spennende nyhet av året 2019 er at «Clube Norueguês em Portugal» fikk innvilget 13.000 EUR fra EEA-Grants /  Bilateralt fond,  til et prosjekt i samarbeid med den portugisiske Klubben Lusofonia i Norge. – Prosjektet har fått navnet InfoBANK, og har som mål å lage et informasjons-LEXIA med praktiske erfaringer om flytting og etablering til Portugal og Norge, bygget på medlemmenes egne erfaringer. Det hele for å gjøre flytteprosessen enklere for både Nordmenn som vil etablere seg i Portugal og for Portugisere som vil bo og arbeide i Norge. Dette prosjektet har oppstart i august 2020, og skal vare i halvannet år. Mer informasjon om prosjektet vil bli lagt ut på fb- siden vår.

Økonomien 2019

har balansert, takket være frivillig arbeid, private gaver og støtte-medlemskap fra 10 norskeide bedrifter i Portugal. – Inntekten har i 2019 vært beskjeden. Kassabeholdningen på 987,33 euro ved årets begynnelse har derfor skrumpet til en kassabeholdning på 263,37 ved årets slutt. – De største utgiftspostene har vært lokalleie, reisestøtte til styre-samlinger, nyhetsanking på fb, domene-avgift og forberedelser til egen web-site med teknologi fra  WordPress.com  og Elementor.com – Regnskap legges ellers frem på årsmøtet – samt oppfordring om å tegne betalende medlemskap.

kostnader og Kontigent

En Klubb som ønsker å være et landsomfattende sosialt, kulturelt og økonomisk nettverk koster penger å drive i forhold til reiseutgifter, teknisk assistanse og utgifter til faste skribenter. Til gjengjeld vil Klubben bli en viktig faktor i det norsk-portugisiske samarbeidet. – Vi synes vi har kommet langt med frivillig innsats, litt støtte fra norske sponsorer og noen private gaver.

Nå kommer vi imidlertid ikke lenger uten større inntekter og et større budsjett. Landsstyret foreslår derfor en KLUBB-kontingent på 15 euro/ person og 25 euro/familie fra 2020/21 – for aktivt medlemskap. Dersom 100 av våre nåværende gratis fb-medlemmer tegner betalende medlemskap vil vi være i gang med fornyelsen og vårt nye webMAGASIN. – Med 300 betalende medlemmer av våre snart 900 gratis fb-medlemmer, så kan vi gi den servicen vi ønsker og som mange spør om. – Landsstyret ønsker at dette skjer.

Jan Petrus Hagberg / Arnt Jensvoll / Andrew Kennard / Elin Moe / Paul Lauritz Amundsen  /  Helene Jensvoll / Camilla Høyer / Nancy Sandvoll  og Jan Kidøy 

Freelanceren
Revisoren
Forskeren / Elin
Marine Services / Paul Lauritz
Magisteren
LEXIA

Forslag til Vedtektsendringer 2019

Om du er norsktalende og interessert i Portugal og ønsker kontakt med Den norske klubb Portugal, har du to alternativ: Enten gratis medlemsskap i fb-gruppen, eller betalt Klubb-medlemsskap i: Dnkp / Clube Norueguês em Portugal,

Har du ikke vært medlem tidligere og ønsker Klubb-medlemskap eller bare fb-tilgang svarer du på et par enkle spørsmål før du sender forespørselen til administrator. – Han vurderer søknaden i forhold til din tilknytning til Portugal, enten som slektning til noen som bor her, eller som recidensia, eller som eier/leier av en fast postadresse i Portugal. – Du blir også godkjent om du studerer i Portugal, eller besøker landet regelmessig som arbeidstaker eller turist, eller om du har planer om å flytte hit i en nær fremtid. – Det hele handler om at Dnkp først og fremst ønsker medlemmer med en personlig tilknytning til Portugal.

Som betalende Klubb-medlem i den registrerte: Dnkp / Clube Norueguês em Portugal, med Certificado de admissibilidade no: 2018039543. – støtter du aktivt den sosiale, kulturelle og økonomiske erfaringsutveksling og nettverks-bygging blant norsktalende i Portugal. – Klubb-medlemmer gis også personlig innlogging og tilgang til informasjon på dnkp-web-site, som er under oppbygging. Om du bor i Portugal eller eier/leier sekundærbolig med fast postadresse, vil du i tillegg få automatisk stemmerett i organisasjons-saker og ved valg av tillitsvalgte. Det betyr at du blir voterende medlem når Den norske klubb Portugal holder sitt ordinære årsmøte i mars som en samling for alle Klubb-medlemmer med og uten postadresse i Portugal.

Landstyret m/partnere til middag hos Ambassadør Anders Erdal i 2019

2018

Stiftelsesåret etter reorganiser-
ingen av: Den norske klubb Portugal

Etter stiftelsen oppstod behovet for en egen bankkonto for klubbens omsetning i forbindelser med klubbens arrangementer ol. - Behovet etter bankkonto krevde en offentlig registrering av dnkp med organisasjonsnummer, skattenummer og lovverk for selvstendige organisasjoner. - Løsningen ble dannelsen av: Clube Norueguês em Portugal, med et Landsstyre på seks medlemmer og en Konstitusjonskomite på tre medlemmer, som dermed ble den offentlige og juridiske klubborganisasjonen, skilt fra fb-gruppen med sine gratis følgere. - Prosessen avsluttet 11.juni 2018

FORSIDE-KOPIER AV DE VIKTIGSTE DOKUMENTENE FØLGER HER...

17.mai - et fotohistorisk tilbakeblikk..

Trykk på symbolet over ...

%d bloggere liker dette: