mandag, september 25, 2023

EMNEKNAGGER / Helsetjenester: 16 - 30

Tema 18: Hva slags helserettigheter kan jeg få?

BAKGRUNN:

Som EU-borger gjennom EØS-avtalen er du sikret helsetjenester i alle EU land på linje med landets innbyggere selv om du fortsatt skatter til Norge. Helsedelen refunderes deretter fra Norge til bostedslandet i følge Skatteavtalen. Skjemaet som du må fylle ut får du etter henvendelse til HELFO / Norge. 

Heisan. Jeg har startet en dialog med NAV angående å ta med uførepensjonen for å kunne flytte permanent til Portugal. Jeg fikk da en foreløpig «ekspertvurdering» som tilsier at det ikke er noe i veien for å få dette til..
Når jeg spurte om gangen i dette, ble jeg fortalt at jeg bare skulle melde flytting til Folkeregisteret og NAV, samt å snakke med skatteetaten …
Jeg spurte deretter om jeg måtte være frivillig medlem av folketrygden for å kunne få helse-rettigheter i Portugal, hvilket de svarte nei på.
Nå lurer jeg på om det er så enkelt som de skal ha det til? Det er vel mest sannsynlig noen som har gjort dette før meg, og kan bekrefte/avkrefte dette, eller komme med noen råd og vink. – Hilsen «senior»

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Kjære “senior”. – Heldigvis er det så enkelt som du spør om. – Det blir en del skjemaer og dokumenter underveis, men veien er godt merket når du først begynner. Kjøp deg en tykk “Arkiv-perm” Det viktigste er å være tålmodig og å ta ett steg av gangen. Da mister du ikke oversikten. – Her er noen erfaringer med hensyn til dine spørsmål:

For det første: Innen EU/EØS-området er det helt greit å flytte med innvilget uførepensjon. Det samme gjelder til andre land som Norge har en skatteavtale med.

For det andre: Det viktigste er startdatoen for endring. Den begynner med å melde flyttedato til Folkeregisteret/Skd. – Du bør også søke NAV om tillatelse til å flytte med pensjon/uførhetsstønad.

For det tredje: Ved å flytte til Portugal, eller ett annet EU-land, mister du som en ikke-yrkesaktiv person ditt pliktige medlemskap i folketrygden. – Til gjengjeld sørger HELFO og Skd for å betale dine Helserettigheter/Utente i Portugal på linje med landets innbyggere, så lenge du betaler skatt til Norge. – Dette følger av Skatteavtalen Norge/Portugal – For reiser og opphold innen EØS-området bør du også skaffe deg Europeisk Helsetrygdkort fra HELFO. Det gir deg rett til samme behandling og betingelser som landets egne innbyggere

.. og se emneknaggen om -S1 -hvor vi tar for oss noen av temaene.

VIKTIG Å VITE:

Du kan ha rett til som pensjonist eller uføretrygdet å bosette deg i et annet EU/EØS-land med rett til dekning av helsetjenester i det nye bostedslandet:
Når du har vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.
Når du har hatt nær tilknytning til det norske samfunnet eller til norsk næringsliv som medlem i folketrygden.

I praksis betyr dette at du etter å ha sendt melding til Folkeregisteret/Skd – om utflytting til Portugal, ganske snart vil motta ett brev fra NAV, som bl.a. vil fortelle:

«NAV har mottatt melding om at du har flyttet til Portugal. Ved flytting til utlandet skal retten til pensjon og «stønader» vurderes på nytt».
Og i fortsettelsen heter det forhåpentligvis:
«Flytting til Portugal vil i ditt tilfelle ikke medføre noen endringer i alders/uføretrygd. – Og at vedtaket er gjort etter folketrygdlovens paragraf 19-3, andre ledd første punktum.»

I brevet opplyses det videre at:

«Pensjonen er skattepliktig til Norge og vil bli utbetalt etter fradrag for skatt, og at eventuelle spørsmål om skatteplikt til Norge etter flytting til utlandet må rettes til skatteetaten.»

 ….og les om “Skatteavtalen Norge/Portugal” i LEXIA

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Spørsmål: "Trenger jeg privat helseforsikring?"

Jeg fikk beskjed fra Helfo at jeg ikke kunne få en planlagt behandling i Norge, til tross for at jeg i alle år har betalt Skatt og trygdeavgift til Norge. – Fikk bare brev om at jeg ikke kunne opereres i Norge for grå stær som planlagt. – Det skjedde for ett og ett halvt år siden. Er reglene endret nå?

Retten til de offentlige helserettigheter i Portugal etter meldt utflytting er udiskutabelt. – Nye erfaringer for mange nordmenn er imidlertid at folketrygdens helsedel samtidig flyttes fra Norge til Portugal. – Det betyr at bare øyeblikkelig hjelp som dekkes gjennom det blå EU-kortet kan fås i Norge, mens planlagt behandling må utføres i bostedslandet, som for ditt vedkommende er Portugal.

I Portugal er helsetilbudet todelt, i et privat og ett offentlig, hvorav det siste er hardt presset av både mangelen på penger og folk. – Hele 40 prosent av innbyggerne i Portugal er derfor medlemmer i en eller annen form for private helseforsikringer, enten individuelt eller gjennom sin arbeidsgiver. – Vi anbefaler alltid at norske innflyttere kjøper en privat helseforsikring i tillegg til sine offentlige rettigheter.  – Se forøvrig LEXIA om forsikringer.

Fra Nye Rikshospitalet på Gaustad i Oslo,som neppe ønsker oss velkommen.....

Status:

UNNGÅ 70 ÅRS-FELLEN !

Ett eldre dnkp-medlem ber oss advare innflyttere/immigranter over 70 år uten tidligere medlemskap i et portugisisk forsikringsselskap.

De vil sjelden få kjøpt private helse-forsikringer i Portugal. – De eneste tilbudene vil som oftest være internasjonale helse-forsikringer, som til gjengjeld blir svært dyre. Ett tilbud fra det velrennomerte SIGNA vil for eksempel kunne ligge på ca. 1000 EUR pr måned i forsikrings-premie.
Det å kunne opprettholde og betale for et frivillig medlemskap i den norske folketrygden, er derfor gull verdt for mange. – I praksis har dette inntil nå vært vanskelig for «bosatte» innen EØS-området. – Les ellers LEXIA om «Frivillig medlemskap i folketrygden».Helsetjenester-5

En yngre dnkp-medlem forteller:

Etter 4 operasjoner og en alvorlig tarmsykdom er jeg igjen på føttene. Derfor ble det en liten skitur i det fine vinterværet.

“Nå er jeg glad for at jeg var i Norge når jeg først ble alvorlig syk, – og at jeg hele tiden som «pendler» til Portugal hadde beholdt og betalt min helsedel til Norge. – Et godt råd til alle mine venner og naboer i Portugal er:
BETAL OM MULIG HELSE SKATT TIL NORGE OG VÆR SIKKER PÅ Å FÅ HJELPEN DU TRENGER.”

BLI kjent med reglene for utflytting ..

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.

  • Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
    At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til bolig i Norge.
    At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
    Ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
    Ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.

I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt
på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

Portugal: The Best Experience Ever

Mange spør om Helsetjenestene i Portugal. Kort fortalt er systemet nesten det samme som i Norge, mens tjenestene er veldig forskjellig fra det du er vant til. Vi anbefaler derfor å kjøpe en privat helseforsikring om du er under 70 år. - Er du eldre enn 70 tilbyr internasjonale forsikringsselskaper hele forsikringspakker som dekker alt som Folketrygden gir deg i Norge. Spør du om tilbud, koster de vel NOK 10.000,-pr.måned. Noe de fleste kvier seg for. Sånn er det bare…
%d bloggere liker dette: