torsdag, oktober 6, 2022

EMNEKNAGGER / Helsetjenester: 16 - 30

Tema 27: Hva er pendlerrettigheter?

BAKGRUNN:

Tvungent medlemskap i Folketrygden ved “pendler-arbeid” i Norge er en mulighet som oppstår om du opprettholder virksomhet, eller arbeid i Norge, etter meldt utflytting til Portugal. – Forutsetningen er at du fysisk utfører arbeid i et godtatt tidsrom pr. år, samt ikke utfører tilsvarende arbeid i Portugal.

Hei!

Lurer på hvilke erfaringer dere har med registrering, arbeid og skatt i Portugal og Norge? –  Jeg har registrert meg med NIF-nummer for å kunne betale skatt her i Portugal om jeg får en jobb (har ikke hatt det til nå), så jeg pendler til Norge for å jobbe for mitt norske firma i perioder .. vet noen om hvordan dette funker…?😬😬😬

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Takk for et viktig spørsmål. Saken gjelder mange norske som av ulike årsaker har bosatt seg i Portugal, men som fortsatt «arbeider» i Norge for en norsk arbeidsgiver, og som betaler skatt av sine norske inntekter etter norsk lov. – I en slik situasjon selv om du ikke bor i Norge, er du pliktig medlem i folketrygden når du arbeider i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

I tillegg finnes noen spesielle «pendlerregler»

Det heter her at en person som utøver lønnet arbeid eller selvstendig næringsvirksomhet i en medlemstat, skal omfattes av lovgivningen i denne medlemstaten. – Det gjelder også pensjonister som fortsatt opprettholder arbeidsinntekt fra Norge, etter en meldt utflytting til f.eks. Portugal.
Det betyr i praksis at du som arbeidstaker skal tilknyttes trygdeordningen i det land arbeidsgiveren hører hjemme, fremfor det landet hvor du bor, så sant du ikke bor og arbeider i samme land.
Sagt med andre ord: Så lenge du pendler mellom Portugal hvor du bor, og Norge hvor du har din arbeidsinntekt, så defineres du som skattepliktig til Norge og som pliktig medlem etter reglene i folketrygdloven.

Dersom du oppholder deg i Portugal mere enn seks måneder i året, er det likevel riktig og viktig å melde utflytting til folkeregisteret. Dermed får du rett til helsetjenester i ditt nye bostedsland på linje med landets egne innbyggere. Jfr. Temaknagg nr. 18.
I tillegg får du pliktig medlemskap i folketrygden som er nøkkelen til rettigheter fra NAV.  – I Norge kan du være medlem både som bosatt, eller som arbeidstaker. Det betyr at du også kan være medlem i folketrygden under opphold i EØS-området som f.eks. i Portugal.

.. og se emneknaggen som tar for seg ett annet viktig tema.

VIKTIG KONKLUSJON:

Når du ikke er medlem av folketrygden, har du ingen rettigheter etter folketrygdloven.
Det betyr at du heller ikke skal betale trygdeavgift.
Dersom du skal arbeide i eller flytte til Portugal som Norge har trygdeavtale med, må du undersøke dine rettigheter i henhold til Skatteavtalen Norge/Portugal. Disse reglene går foran norsk lov. – Du regnes videre som bosatt i det landet du har sterkest tilknytning til ( se artikkelen under erfaringer ). Det er ikke avgjørende hvor du er folkeregistrert.

Selv om du ikke bor i Norge, er du likevel pliktig medlem i folketrygden om du arbeider i Norge eller på norsk kontinentalsokkel eller er norsk statsborger/EØS-statsborger, og ansatt på norsk skip, eller er norsk statsborger/EØS-statsborger og ansatt i den norske statstjeneste i utlandet eller er norsk statsborger/EØS-statsborger og mottar støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet. Det er unntak fra dette hvis du studerer innenfor Norden eller EU/EØS, da skal du være medlem i trygdeordningen i det landet der du regnes som bosatt.

OBS – Du er ikke pliktig medlem hvis du er cateringansatt på turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status Bosted: "Stedet som er Sentrum for dine livsinteresser!"

Ikke-yrkesaktive personer / pensjonister og trygdede, skal være omfattet av trygdelovgivningen i bostedslandet.
Når det gjelder spørsmålet om hvor man er å anse som bosatt, er det imidlertid viktig å være klar over at EU/EØS-reglene har et annet bostedsbegrep enn folketrygden
Etter EØS-forordningen er varigheten av utenlandsoppholdet ikke avgjørende for hvor du skal anses som bosatt,
«men en konkret vurdering av hvor du har sentrum for dine livsinteresser.»

Det betyr at Norsk praksis og EØS-forordningene ikke alltid oppleves og erfares som så samkjørte som de påbys.
I tilfeller der forordningens regler gir et annet resultat enn folketrygdens regler, skal imidlertid forordningen i EØS ha forrang.

Med andre ord: Reglene på dette området er tildels uoversiktlige og svært kompliserte, – og i mange tilfelle heller ikke endelig avklart.

BLI kjent med reglene for utflytting ..

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.

  • Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
    At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til bolig i Norge.
    At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
    Ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
    Ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.

I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt
på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

PORTO: My best experience ever!

Pendlere er ikke lenger som de var. Mange pensjonerer seg fra 62 årsalderen, men fortsetter å jobbe i redusert tempo frem mot 70-årene. For noen av dem, som er selvstendige næringsdrivende, kunstnere, håndverkere mm kan pendlerreglene innen EU/EØS-området bli et lite «gullfunn» Ved å bo i Portugal og fysisk jobbe i Norge noen uker eller måneder i året, blir de pliktige medlemmer av folketrygden, og dermed til norske helsetjenester. Noe å tenke på for noen som det kan passe for ..
%d bloggere liker dette: