tirsdag, juni 6, 2023

EMNEKNAGGER / Skatteavtalen: 31-45

Tema 32: Bosatt / Resident

BAKGRUNN:

32 – Hva Betyr Det Å Være «Bosatt / Resident» ?

For å skifte status fra vanelig turist til Resident med oppholdstillatelse som  bosatt  må du bevise at du har en fast adresse i Portugal. For å få kjøpe / langtidsleie egen bolig må du imidlertid først være registrert og tildelt NIF ( skattenummer )

Hei LEXIA,

Vet dere om jeg er “bosatt” i Portugal, når jeg har kjøpt hus og bor der hele året, eller er det forskjell på å være bosatt med fast adresse, og å være “skattemessig bosatt”,  – for Skatteetaten i Norge?

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Vi skjønner godt at du lurer på forskjellen. – Skatteetaten har i flere år krevd full skatt i Norge av alle inntekter, inkludert pensjonsinntekt, fra pensjonister som har bosatt seg i Portugal. – Spørsmålet i disse sakene har vært tolkning av skatte-avtalens forståelse av begrepet “bosatt og skattemessig bosatt” og om når Norge kan skattelegge hele pensjonen. – Skatteetaten / Skd har ment at Norge har beskatningsrett etter skatteavtalen, mens flere skatteytere og deres rådgivere har ment at det norske synet er basert på feil forståelse av denne spesielle ordningen

Grunnlaget for å være bosatt er imidlertid:

For det første at du har meldt utflytting fra Norge og at du oppholder deg i Portugal minst seks måneder pr. år. Dernest at du har fått innvilget “Oppholdstillatelsen (SEF) Certificao de Registo de Cidadao da uniao Europeia”, som du får ved å oppsøke ditt lokale SEF-kontor, jfr. tema 01 – om dokumentene som kreves for å bli registrert, og deretter skattenummeret / Fiscal number / NIF – som vil følge deg hvor du er og hva du er i Portugal. NIF-nummeret kan sammenliknes med personnummeret ditt i Norge. – Med disse papirene i orden kan du søke om NHR-status, for deretter å begynne prosessen om skattefrihet i følge din forståelse av Skatteavtalen Norge/Portugal. – De fleste oppdager at det er en usedvanelig vanskelig og krevende prosess, som du kan lese mere om i innleggene under medlemmenes erfaringer.

FORSØK PÅ KONKLUSJON:

Skatteavtalen Norge/Portugal innebærer at du ikke dobbelbeskattes.

Portugal praktiserer en særlig gunstig skatteordning for utenlandske pensjonister som betegnes som “Non Habitual Resident” (NHR-status) – Det er imidlertid knyttet spesielle vilkår til både å søke og å få innvilget en slik NHR-status. For pensjonister med pensjonsordninger fra tidligere arbeidsforhold i privat tjeneste eller uføreytelser fra privat tjenestepensjonsforsikring, har skattestatusen vært særlig gunstig fordi store deler av pensjonen ikke  ble beskattet i Portugal. – Fra 2020 kom imidlertid en endring som medførte 10 % NHR-skatt. Til tross for den nye skattesatsen kan ordningen likevel være gunstig for pensjonister med inntekter fra kilder utenfor NAV-systemet.

Et slikt innvilget skatteamnesti / NHR fra Portugal som gjelder i 10 år, har hittil ikke vært ansett av Finans-departementet og Skd  “å oppfylle vilkårene i skatteavtalen artikkel 4,1 / punkt 2 om “global skatteplikt” som en betingelse for en status som “skattemessig bosatt”  i Portugal. – Etter en ny avgjørelse fra (2020) i Skatteklagenemnda anerkjennes nå NHR-status som “skattemessig bosatt”  i Portugal for visse grupper i visse situasjoner.

I hvilken grad dette vil berøre norske innflyttere til Portugal, som hittil har blitt utestengt fra den populære ordningen som Non Habitual Residents fortsatt innebærer for f.eks. svensker og engelskmenn, er uklart. – Et utredningsarbeid er under planlegging for å få dette belyst i året som kommer.

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: Oppført som "utflyttet".:

Status som utflyttet / utvandret fra Norge, registreres hos Folkeregisteret / Skd minst 14 dager før du skifter bopel, ved å benytte skjema RF-1402 (www.skatteetaten.no)
Ved meldt utflytting – for opphold utover seks måneder pr. år, beholder du norsk pass og ditt norske statsborgerskap og norsk stemmerett ved både Storting- og Kommunevalg. – Det siste skjer i den kommunen du sist hadde fast adresse.
For å bli registrert som utflyttet må du ha registrert et bosted i innflyttingslandet / Portugal.
Pensjonister med godkjent status som utflyttet bytter samtidig medlemskapet i folketrygden i Norge med rett til helsetjenester ( Utente ) i Portugal. – De utgiftene dette medfører refunderes av Skd gjennom Skatteavtalen Norge/Portugal. – Skjema som utløser dine nye helserettigheter heter ( E1 ) og kan hentes på: www.helfo.no  

Om du er pensjonist er det viktig å sjekke at dine norske pensjoner/uføreytelser fra NAV følger deg til et nytt bostedland. – Du må derfor søke om: «Fortsatt rett til alderspensjon fra folketrygden» I de fleste tilfelle vil dette ikke medføre noen endringer, men det er verdt å merke seg at dine pensjonsrettigheter ikke er din personlige pensjon, men bare noe du har rett til å få!
Tilslutt blir det viktig å oppgi om du krever deg «bosatt etter Skatteavtalen», eller om du krever «Opphør av skatteplikt som bosatt / emigrert». – Men mere om dette under: Status : Emigrert.

Status: Skattemessig "BOSATT" i Norge

Bosatt-begrepet forsøker å balansere spagaten som oppstår når du på en og samme tid bor i to eller flere land. – Det hele kan sammenliknes med at du beholder norsk pass og statsborgerskap, også når du flytter til et annet land. Det samme gjelder i forhold til skatt der du beholder status som: skattemessig bosatt i Norge – etter skattelovens regler, – i henhold til Skatteavtalens artikkel 4 punkt 1 – også når du primært bor i et annet land enn Norge.

Spagaten oppstår når du søker status som «regular residens» for å kunne oppholde deg i Portugal mesteparten av året. – I en slik situasjon vil du etter portugisisk skatterett, – naturlig nok også være skattepliktig som bosatt i Portugal. Dermed risikerer du dobbeltbeskatning om ikke Skatteavtalen kan avgjøre hvilket land, Norge eller Portugal, du som person skal ansees som bosatt etter Skatteavtalen. En slik avgjørelse tas etter artikkel 4 punkt 2. – og aktualiseres om du søker skatteamnesti eller NHR-status.

Status:

"Globalskatteplikt & NHR"

Status etter den spesielle og omdiskuterte portugisiske ordningen med skatteamnesti eller skattefrihet i dine første 10 år som bosatt i Portugal, kalles NHR / Non-Habitual-Residents, og må for nordmenn tolkes og forstås i lys av et annet begrep som heter: Globalskatteplikt.

Begrepet handler i korthet om en solidarisk skatteforståelse med likhet for loven ettter OECD mønster og standard. – I følge Norges forståelse av denne avtalen har Norge og Portugal som signaturstater forpliktet seg etter OECD standard, – om ikke å praktisere en annen skatteordning for bosatte/regular residents, enn for utlendinger med skattefri særstatus som: NHR / Non-Habitual-Residents for inntekter med kilde, i et annet land enn Portugal.

Inntil dette skjer underkjenner Norge den særegne portugisiske forståelsen av Globalskatteplikt som medfører ett skatteregime for utlendinger med inntekter utenfor Portugal, – pg et annet for «regular residents» med inntekter i Portugal. –

Med likhet for loven som hovedprinsipp blir resultatet dermed at norske pensjonister med innvilget NHR-særstatus aldri kan godkjennes med Globalskatteplikt til Portugal. – Alternativene blir da å beholde sin status, – som Skattemessig bosatt i Norge, eller å emigrere for å bli skattemessig bosatt i Portugal, på lik linje med landets øvrige «regular residents

Status: "Skattemessig Emigrert"

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.

  • Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
    At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til bolig i Norge.
    At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
    Ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
    Ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.

I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt
på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

Portugal: The Best Experience Ever

Når du melder flytting til utlandet, enten det er innenfor eller utenfor EU/EØS-området, gjelder det å ha minst to tanker i hodet samtidig. Ikke minst gjelder dette i Portugal hvor kjøpesterke skandinavere blir lokket med skattefrihet i 10 år, om du melder flytting til Portugal. Det er «fake news» - eller rettere sagt: sant for svensker og usant for nordmenn. Det beror på ulik forståelse av de samme skatteavtalene i våre to land. Alle temaknaggene om Skatt handler mer eller mindre om dette. Merk deg imidlertid: Som utflyttet må du betale skatt til Norge i minst fire år, dersom du ikke selger alt du eier og kutter alle bånd til fedrelandet. Jeg sier bare: «Følg med...»
%d bloggere liker dette: