torsdag, oktober 6, 2022

EMNEKNAGGER / Skatteavtalen: 31 - 45

Tema 31 : Fornyet oppholdstillatelse.

BAKGRUNN:

31 – Hvordan oppnås utvidet
oppholdstillatelse i Portugal?

 1. Før du begynner prosessen med å søke:
  «
  Certificao de Registo de Cidadao da uniao Europeia»
  bør du  finne frem
  en rekke papirer og bekreftelser.
  Erfaringen er at du nesten alltid mangler
  enda ett dokument.

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Ved fornyet oppholdstillatelse etter Portugisisk lov er det tilstrekkelig med en SEF-bekreftelse på at du har hatt Portugal som bosted, for mere enn fem år. – Erfaringene sier imidlertid at du gjør lurt i å medta flest mulig papirer, for å bevise at Portugal er ditt primærbosted.

Vi anbefaler at du bestiller tid på ditt lokale SEF-kontor i god tid  ( opptil seks måneder ) før din gamle oppholdstillatelse utgår. Vi anbefaler videre at du medtar følgende orginaldokumer: 1 ) Gyldig norsk pass.  – 2 ) Ditt gamle EU Certificate.  – 3 ) Utskrift av dine siste bankutskrifter.  – 4 ) Leiekontrakt eller Eiendomsbevis.  – 5 ) Dine siste Skattemeldinger.  – 6 ) Medlemskort med opplysninger om ditt Utente-nummer, og eventuelle private sykeforsikringer. – Er din ektefelle fra et land utenfor EØS-området, bør det i tillegg medtas kopi av vigselsattesten, samt et gyldig «Residence card» – Blir alt godtatt som bekreftelse, for å ha vært «residencia» i fem år, er tiden inne for å signere og for å bli fotografert. – Deretter får du nå – etter noen uker, tilsendt Residencia Permanente, som er et plastkort på størrelse med et kreditkort.

AKTUELLT for noen:

Jeg har fast bopel i Norge, men tilbringer mange deilige måneder i Portugal hvert år. Jeg spurte derfor advokaten min om jeg måtte skaffe meg et «Residency Certificate» – og fikk et hyggelig svar:
«Regarding the residency certificate, it is something that you must request in person at the Town hall and consequently you must change your address in the tax office to your Portuguese address, and as a resident here you must start to declare your income tax here in Portugal and I think this is something that does not apply to your case.
What we suggest is for you to have the deeds of the apartment with you and say you have a property in Portugal, could be enough.
–  With kind regards,» etc. …

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: Oppført som "utflyttet".:

Status som utflyttet / utvandret fra Norge, registreres hos Folkeregisteret / Skd minst 14 dager før du skifter bopel, ved å benytte skjema RF-1402 (www.skatteetaten.no)
Ved meldt utflytting – for opphold utover seks måneder pr. år, beholder du norsk pass og ditt norske statsborgerskap og norsk stemmerett ved både Storting- og Kommunevalg. – Det siste skjer i den kommunen du sist hadde fast adresse.
For å bli registrert som utflyttet må du ha registrert et bosted i innflyttingslandet / Portugal.
Pensjonister med godkjent status som utflyttet bytter samtidig medlemskapet i folketrygden i Norge med rett til helsetjenester ( Utente ) i Portugal. – De utgiftene dette medfører refunderes av Skd gjennom Skatteavtalen Norge/Portugal. – Skjema som utløser dine nye helserettigheter heter ( E1 ) og kan hentes på: www.helfo.no  

Om du er pensjonist er det viktig å sjekke at dine norske pensjoner/uføreytelser fra NAV følger deg til et nytt bostedland. – Du må derfor søke om: «Fortsatt rett til alderspensjon fra folketrygden» I de fleste tilfelle vil dette ikke medføre noen endringer, men det er verdt å merke seg at dine pensjonsrettigheter ikke er din personlige pensjon, men bare noe du har rett til å få!
Tilslutt blir det viktig å oppgi om du krever deg «bosatt etter Skatteavtalen», eller om du krever «Opphør av skatteplikt som bosatt / emigrert». – Men mere om dette under: Status : Emigrert.

Status: Skattemessig "BOSATT" i Norge

Bosatt-begrepet forsøker å balansere spagaten som oppstår når du på en og samme tid bor i to eller flere land. – Det hele kan sammenliknes med at du beholder norsk pass og statsborgerskap, også når du flytter til et annet land. Det samme gjelder i forhold til skatt der du beholder status som: skattemessig bosatt i Norge – etter skattelovens regler, – i henhold til Skatteavtalens artikkel 4 punkt 1 – også når du primært bor i et annet land enn Norge.

Spagaten oppstår når du søker status som «regular residens» for å kunne oppholde deg i Portugal mesteparten av året. – I en slik situasjon vil du etter portugisisk skatterett, – naturlig nok også være skattepliktig som bosatt i Portugal. Dermed risikerer du dobbeltbeskatning om ikke Skatteavtalen kan avgjøre hvilket land, Norge eller Portugal, du som person skal ansees som bosatt etter Skatteavtalen. En slik avgjørelse tas etter artikkel 4 punkt 2. – og aktualiseres om du søker skatteamnesti eller NHR-status.

Status:

"Globalskatteplikt & NHR"

Status etter den spesielle og omdiskuterte portugisiske ordningen med skatteamnesti eller skattefrihet i dine første 10 år som bosatt i Portugal, kalles NHR / Non-Habitual-Residents, og må for nordmenn tolkes og forstås i lys av et annet begrep som heter: Globalskatteplikt.

Begrepet handler i korthet om en solidarisk skatteforståelse med likhet for loven ettter OECD mønster og standard. – I følge Norges forståelse av denne avtalen har Norge og Portugal som signaturstater forpliktet seg etter OECD standard, – om ikke å praktisere en annen skatteordning for bosatte/regular residents, enn for utlendinger med skattefri særstatus som: NHR / Non-Habitual-Residents for inntekter med kilde, i et annet land enn Portugal.

Inntil dette skjer underkjenner Norge den særegne portugisiske forståelsen av Globalskatteplikt som medfører ett skatteregime for utlendinger med inntekter utenfor Portugal, – pg et annet for «regular residents» med inntekter i Portugal. –

Med likhet for loven som hovedprinsipp blir resultatet dermed at norske pensjonister med innvilget NHR-særstatus aldri kan godkjennes med Globalskatteplikt til Portugal. – Alternativene blir da å beholde sin status, – som Skattemessig bosatt i Norge, eller å emigrere for å bli skattemessig bosatt i Portugal, på lik linje med landets øvrige «regular residents

Status: "Skattemessig Emigrert"

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.

 • Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
  At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til bolig i Norge.
  At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
  Ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
  Ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.

I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt
på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

Portugal: The Best Experience Ever

For nordmenn flest er Skatteavtalen ingen "perleport" til mindre skatt. Om tolkningen har vært omstridt blåser alle vinder i Norges favør, når det gjelder synet på "Globalskatteplikt". - Det som gir utbytte i Portugal for nordmenn flest er klima, kultur og kostnader til daglig brød og vin og alt som hører til et godt liv. Portugal har mye å gi deg, og du har mye å gi til Portugal som ditt nye "hjemland"
%d bloggere liker dette: