fredag, desember 1, 2023

EMNEKNAGGER / Skatteavtalen: 31- 45

Tema 39 : Non Habitual Residents

BAKGRUNN:

SVAR:
Få skattespørsmål skaper større forvirring enn dette. Bakgrunnen er det portugisiske skatteprogrammet: «Non-regular tax regime for non-regular residents» . som igjen er avhengig av hjemlandets/Norges forståelse av internasjonal skatterett.

Hei alle sammen..
Flyttet til Portugal i år, og bor nå på Algarvekysten. Har fått NIF / skattenummer og er resident. Har imidlertid noen spørsmål, som jeg håper å få hjelp til.
For er det noen av dere som bor her hele året og som har fått NHR? – og dermed oppnådd skattefrihet i Norge.
Jeg skal sende inn papirene til Skatteetaten nå, men er litt usikker på hva som kreves. Ha ellers en flott dag i solen. Med beste hilsen 🙂

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Status som Non Habitual Residens / NHR og norsk skattefrihet for fastboende i Portugal er et tilbakevendende diskusjonstema. – Følgende svar bygger på tidligere innlegg om denne saken: – se også andre tema og emneknagger.

For å få godkjent skattemessig emigrasjon fra Norge kreves det at man ikke disponerer bolig og eiendom i Norge, samt at man kun oppholder seg i Norge i opptil 61 dager pr. år. – Full skatteplikt til Norge må i de fleste tilfelle opprettholdes i fire år (karenstid) etter meldt emigrasjon / flytting til Folkeregisteret.Har du meldt emigrasjon og innvilget skattemessig utflytting, ( som innebærer at du har avviklet eiendom og fast bosted i Norge, og oppholder deg i Norge maksimum 61 dager / år ) er du normalt skattepliktig til Portugal etter fire år. – Du må imidlertid levere skattemelding til både Norge og Portugal og betale kildeskatt som medfører 15 % bruttoskatt på alle offentlige pensjoner fra kilder utenfor Portugal. – For gjenværende skattbar inntekt og eventuelle inntekter i Portugal blir man beskattet som portugiser, uavhengig av NHR-status.

KONKLUSJON:

Portugal praktiserer en særlig gunstig skatteordning for utenlandske pensjonister som betegnes som “Non Habitual Resident” (NHR-status) – Det er imidlertid knyttet spesielle vilkår til både å søke og å få innvilget en slik NHR-status. For pensjonister med pensjonsordninger fra tidligere arbeidsforhold i privat tjeneste eller uføreytelser fra privat tjenestepensjonsforsikring, har skattestatusen vært særlig gunstig fordi store deler av pensjonen ikke  ble beskattet i Portugal. – Fra 2020 kom imidlertid en endring som medførte 10 % NHR-skatt. Til tross for den nye skattesatsen kan ordningen likevel være gunstig for pensjonister med inntekter fra kilder utenfor NAV-systemet.

Et slikt innvilget skatteamnesti / NHR fra Portugal som gjelder i 10 år, har hittil ikke vært ansett av Finans-departementet og Skd  “å oppfylle vilkårene i skatteavtalen artikkel 4,1 / punkt 2 om “global skatteplikt” som en betingelse for en status som “skattemessig bosatt”  i Portugal. – Etter en ny avgjørelse fra (2020) i Skatteklagenemnda anerkjennes nå NHR-status som “skattemessig bosatt”  i Portugal for visse grupper i visse situasjoner.

I hvilken grad dette vil berøre norske innflyttere til Portugal, som hittil har blitt utestengt fra den populære ordningen som Non Habitual Residents fortsatt innebærer for f.eks. svensker og engelskmenn, er uklart. – Et utredningsarbeid er under planlegging for å få dette belyst i året som kommer.

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: STRID OM NHR

En ny avgjørelse i Skatteklagenemnda er godt nytt for norske pensjonister. Norske pensjonister som har bosatt seg i Portugal kan i tillegg til sol og varme trolig nyte en særlig gunstig beskatning av pensjonsinntekter.

Skatteetaten har i flere år krevd full skatt i Norge av alle inntekter, inkludert pensjonsinntekt, fra pensjonister som har bosatt seg i Portugal. Spørsmålet i disse sakene har vært tolkning av skatteavtalen og om Norge kan skattlegge hele pensjonen. Skatteetaten har ment at Norge har beskatningsrett etter skatteavtalen, mens flere skattytere og deres rådgivere har ment at det norske synet er basert på feil forståelse av ordningen.

Februar 2021 – fra en ZOOM-dialog om NHR og dagens status i regi av infoBANK og dnkp og Nikolai Nitschke Smith fra advokatfirmaet Deloite.

Status: Skatteklagenemnda anerkjenner nå NHR-status

Portugal har i flere år hatt en særlig gunstig skatteordning for pensjonister hvor skattestatus i Portugal betegnes som «Non Habitual Resident» (NHR-status). Det er enkelte vilkår knyttet til å få denne statusen, og varigheten er begrenset til 10 år.
For pensjonister er skattestausen særlig gunstig fordi store deler av pensjonen tidligere ikke har blitt beskattet i Portugal. Etter skatteavtalen har Norge ikke beskatningsrett til pensjon fra tidligere arbeidsforhold i privat tjeneste eller uføreytelser fra privat tjenestepensjonsforsikring for personer som er skattemessig bosatte i Portugal.
I mange tilfeller betyr dette svært lav beskatning av pensjonen samlet sett for pensjonister bosatt i Portugal såfremt Norge godtar NHR-statusen som skattemessig bosatt.

Fra 2020 er det imidlertid en endring med innføring av 10 % skatt i Portugal. Likevel vil ordningen kunne være gunstig for pensjonister i mange tilfeller.

Skatteklagenemda har i vedtak i stor avdeling i en konkret sak kommet til at Skatteetatens og Finansdepartementets syn både på NHR-ordningen i Portugal og betydningen dette har for beskatningsrett etter skatteavtalen er feil. I den aktuelle saken som var opp til behandling var imidlertid spørsmålet beskatning av lønn og aksjegevinster. I hvilken grad dette vil få konsekvenser også for pensjonsinntekt er ennå helt åpent, sier vår kilde i Deloitte Advokatfirma

Status:

DIN "Globalskatteplikt & NHR"

Status etter den spesielle og omdiskuterte portugisiske ordningen med skatteamnesti eller skattefrihet i dine første 10 år som bosatt i Portugal, kalles NHR / Non-Habitual-Residents, og må for nordmenn tolkes og forstås i lys av et annet begrep som heter: Globalskatteplikt.

Skatteklagenemda har i vedtak i stor avdeling i en konkret sak om dette begrepet kommet til at Skatteetatens og Finansdepartementets syn både på NHR-ordningen i Portugal og betydningen dette har for beskatningsrett etter skatteavtalen er feil.
I den aktuelle saken som var opp til behandling var spørsmålet beskatning av lønn og aksjegevinster, ikke pensjonsinntekt.
Det prinsipielle i saken er imidlertid sammenfallende for alle som har bosatt seg i Portugal med NHR-status. Spørsmålet var om denne status skulle anses for å innebære bosted i Portugal etter skatteavtalen artikkel 4.

 

Status: "HVOR er du Skattemessig BOSATT?

Skatteavtalen artikkel 4 nr. 1 er i skatteavtalen med Portugal formulert i henhold til OECDs mønsteravtale med unntak for tilfeller hvor man kun er skattepliktig for inntekter med kilder i Portugal. Selv om pensjonsinntekt fra Norge og andre land ikke blir skattlagt i Portugal for denne gruppen skattytere, kom Skatteklagenemnda til at det i denne saken var sannsynliggjort at Portugal anså NHR ordningen for å innebære globalskatteplikt.
I dette tilfellet var det klart at både lønn og aksjegevinster faktisk var skattlagt i Portugal. Det ble derfor lagt til grunn at personen var skattemessig bosatt i Portugal etter skatteavtalen.

Gjelder foreløpig også svenske pensjonister

Portugal er en svært populær destinasjon også for svenske pensjonister. Selv om svenske myndigheter også synes det er problematisk at utflyttede pensjonister ikke betaler skatt av pensjonen hverken i Sverige eller Portugal har Skatteverket godtatt skattestatusen. Sverige arbeider med å endre skatteavtalen med Portugal av denne grunn, noe flere land som Danmark og Finland allerede har gjort.

Hvordan bør norske pensjonister forholde seg til den nye avgjørelsen?

For norske pensjonister i Portugal mener vi resultatet må få betydning for Skatteetatens praksis i disse sakene. Flere klagesaker står for tur til behandling både hos skattekontor og i Skatteklagenemda. Pensjonister som har forholdt seg til den strenge norske tolkningen, vil på visse vilkår kunne endre skattemeldingen for årene 2017, 2018 og 2019 og vise til avgjørelsen. For årene 2015 og 2016 er det også en mulighet for å be skattemyndighetene endre skatteoppgjøret på grunn av feil norsk forståelse av skatteavtalen og metode for unngåelse av dobbeltbeskatning, sier vår kilde i Deloitte Advokatfirma

17.mai -Portugal: The Best Experience Ever

For nordmenn flest er Skatteavtalen ingen "perleport" til mindre skatt. Om tolkningen har vært omstridt blåser alle vinder i Norges favør, når det gjelder synet på "Globalskatteplikt". - Det som gir utbytte i Portugal for nordmenn flest er klima, kultur og kostnader til daglig brød og vin og alt som hører til et godt liv. Portugal har mye å gi deg, og du har mye å gi til Portugal som ditt nye "hjemland"
%d bloggere liker dette: