tirsdag, juni 6, 2023

ETABLERING / RELOCATION 01-15

Tema 12 - Hvordan kan vi gifte oss i Portugal ?

BAKGRUNN:
Prøving av ekteskapsvilkår.

Giftemål og bryllup er ingen spøk. For å sikre den juridiske delen ved inngåelse av ekteskap, kreves prøving av ekteskapsvilkårene i overensstemmelse med lovverket i landet hvor ekteskapet skal registreres.

Spørsmål:
Vi planlegger å gifte oss i Portugal.
Kan det gjøres som i Norge ?
– og hva trengs av papirer og dokumenter ?

 

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Vil du gifte deg i Portugal har du følgende alternativer .....

Borgerlig vielse etter norsk rett.

Om begge har norsk Id-nummer eller D-nummer, kan dere søke om: Prøvingsattest / erklæring fra brudefolket, ved å logge dere inn med BankID eller BankID på mobil, – på: https://www.skatteetaten.no/skjema/provingsattest/ – Her fyller du ut din egenerklæring. Skjemaet er interaktivt og tilpasser seg dine svar underveis. Den du skal gifte deg med må fylle ut tilsvarende erklæring.
Først når både du og din fremtidige ektefelle, samt begge deres forlovere/vitner har signert, vil ekteskapsvilkårene kunne prøves. Du må derfor logge deg inn i denne tjenesten flere ganger for å sjekke om alle oppgavene er fullført før søknad om prøving av ekteskapsvilkårene er fullført.
Under «oppgaver som gjenstår» kan du følge prosessen frem til søknaden er klar for innsending, for deretter med godkjent erklæring søke om vielse etter norsk rett hos Den norske ambassaden i Lisboa.

Borgerlig vielse etter portugisisk rett.

Om den ene har norsk ID-nummer og den andre gyldig oppholdstillatelse, eller tilhørighet til Portugal, må vielsen skje etter Portugisisk rett. – I begge tilfelle kreves de samme papirene som ved Prøvingsattesten i Norge. Den norske attesten har en gyldighet av fire måneder og inneholder ditt personnummer / pass-nummer og tilsvarende for din forlover, foruten sivil status, med eventuelle skilsmisse-dokumenter i pdf-format. – Fødselsattester for barn under 18 år. –
Ved mottatt og godkjent prøvingsattest må denne sendes til oversettelse hos autorisert tolk, foruten å fremlegges for godkjennelse av rett avskrift og Apostille stempel fra 
Notarius Publicus i Oslo . – Med dette i orden kreves samme prosedyren i Portugal hos «Registro local» i lokalkommunen hvor dere ønsker å gifte dere, sammen med eventuell oppholdstillatelse / residencia og NIF-nummer og bostedsbevis i Portugal. –
Det lønner seg å begynne med prøving av ekteskapsvilkårene i Norge for å få din egen Prøvingsattest, før en starter på prosessen i Portugal.

Portugisisk bryllup etter katolsk rett.

Dersom man ønsker portugisisk «Kirkebryllup» kan dette skje i en lokal kirke etter katolske ordninger, dersom ingen har vært gift tidligere. – Dersom den ene, eller begge har vært gift tidligere i en katolsk kirke må dere få hjelp hos en advokat for å kunne søke om å oppløse den tidligere kirkelige velsignelsen.

Borgerlig vielse etter portugisisk rett

+ kirkelig velsignelse med norsk prest.

Dersom dette blir vanskelig kan dere søke ordinær vielse hos den lokale vigselsmannen, for deretter å få hjelp av Sjømannsmisjonen eller en norsk prest til: «Velsignelse for borgerlig inngått ekteskap».
En slik seremoni kan gjøres så å si hvor som helst, og vil for gjestene fortone seg helt lik en full ekteskapsinngåelse, men uten utveksling av de juridisk bindende løfter siden det allerede er gjort, f.eks. hos en dommer eller lignende.VIKTIG KONKLUSJON:

Jon Aalborg / Sjømannsprest:

Dessverre: en norsk prest kan ikke vie nordmenn med et annet lands egne borgere i vedkommende land, f.eks. med portugisiske borgere i Portugal, eller med spanske borgere i Spania.
Dermed kan f.eks. en sjømannsprest i Spania vie en norsk statsborger i Spania med en borger fra et tredjeland, f.eks. Portugal, men *ikke* med en spanjol. – Vertslandets borgere må alltid vies av de som har myndighet til det etter lokal lovgivning.

Alt dette er selvsagt da gitt at man kan framskaffe tilfredsstillende, ferske papirer på vedkommende tredjelands borgers identitet og sivilstatus.
Det man alltid kan gjøre, også der en part er borger i vertslandet, er å gjennomføre en «Velsignelse for borgerlig inngått ekteskap». En slik seremoni kan gjøres så å si helt lik en full ekteskapsinngåelse, men uten utveksling av de juridisk bindende løfter siden det allerede er gjort, f.eks. hos en dommer eller lignende. Igjen forutsettes tilfredsstillende dokumentasjon.

Jeg vet for øvrig at ambassaden i Spania fra nyttår av ikke vil vie tredjelands borgere med nordmenn fordi det ofte er svært vanskelig å være sikker på kvaliteten av dokumentasjonen. Det er godt mulig det nå gjelder alle ambassader, sjekk med den i Lisboa hvis det skulle være aktuelt.

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

"Jeg husker at ...."

«Registro local» ville gifte oss på dagen, spurte oss bare om fødselsattest og ID på meg. Tror det varierer veldig fra sted til sted hva de krever av papirer. Men loven står over. Tror det er nok at ambassaden (som har tilgang til folkeregister), skriver ut en attest at man ikke er også gift i Norge samtidig). Jeg har hørt ulik praksis.”

Da jeg snakket med Ambassaden i Lisboa ble jeg fortalt at loven endret seg i forhold til hvilke papirer som trengs fordi Portugal nå er med i EU hvor det kreves Apostille stempel fra land som f eks Norge. Det var ikke slik i fjor, men er slik fra 2020 av hva jeg ble fortalt både av registry offices her, av ambassaden og av skatteetaten/folkeregisteret. Jeg har spurt en “ wedding planner” som har spurt flere plasser. Dette er hvis man skal gifte seg her etter portugisisk lov. I mange tilfeller er det også krav om tolk ettersom ceremonies oftest da blir gjort på portugusisk

Vi var på et lokalt kontor og ble bedt om pass, fødselsattest og et papir som sier at vi ikke er gift med andre (et ark fra folkeregister hvor sivilstatus er oppgitt). Disse kan medbringes på engelsk og med apostille hos Notarius Publicus i Oslo. – Neste dag måtte dette papiret også oversettes til Portugisisk da mange ikke kunne engelsk.

1) Identitet (PASS)

2) Sivilstatus bekreftelse / Godkjennelse av ekteskapsvilkår.

3) Fødselsattest

4) Residencia (om man har det i Portugal).

Fra portugisisk borger trenger de ingenting da det ligger i deres system.
Man avtaler dato og skriver under på et ark så er man gift. Dette er borgerlig vielse.

For borgerlig vielse etter norsk rett kan du søke Den norske ambassaden i Lisboa.
Prøving av ekteskapsvilkår er begynnelsen til ditt nye familieliv.

APOSTILLE og Legalisering

Offentlige dokumenter og attester må ofte brukes i utlandet. Men før et dokument kan brukes i et annet land enn det som utstedte det, må som regel dokumentets opprinnelse godkjennes.

Apostillestempel

Et apostillestempel bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er ekte, og at vedkommende faktisk har den myndighet og stilling som er angitt i dokumentet. Stempelet bekrefter imidlertid ikke at innholdet i dokumentet er riktig. 

Det er Haag-konvensjonen av 1961 som gjør denne stempelordningen mulig. I oversikten over hvilke land som har sluttet seg til konvensjonen, finner du under kolonnene “Auth.” kontaktinformasjon til myndighetene som er autoriserte til å påføre apostillestempel.

Norske dokumenter som skal brukes i land som har sluttet seg til Haag-konvensjonen, kan få apostillestempel av Statsforvalteren. Du må selv sende dokumentet til Statsforvalteren for å få påført apostille. Husk å oppgi hvilket land dokumentet skal brukes i. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille.

Legalisering

En legalisering bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er ekte, og at vedkommende faktisk har den myndighet og stilling som er angitt i dokumentet. Legaliseringen bekrefter imidlertid ikke at innholdet i dokumentet er riktig. 

Dokumenter og attester fra land som ikke har tilsluttet seg til Haag-konvensjonen av 1961, må legaliseres i det landet de er utstedt i. Kontakt utenriksmyndigheten i det aktuelle landet.

Norske dokumenter som skal brukes i land som ikke har tilsluttet seg Haag-konvesjonen, legaliseres av Utenriksdepartementet. Du må selv sende dokumentet til Utenriksdepartementet for å få det legalisert. Husk å oppgi hvilket land dokumentet skal brukes i.

Notarius publicus

En notarialbekreftelse er en offentlig bekreftelse av et dokument, eller at dokumentet er rett kopi. Bekreftelsen gis av notarius publicus, som er en embetsmann eller offentlig tjenestemann som står for visse offentlige, rettslige handlinger.

Norske utenriksstasjoner (som notarius publicus) kan kun bekrefte rett kopi av dokumenter utstedt av norsk myndighet. Utenriksstasjonene kan ikke bekrefte rett kopi av utenlandske dokumenter. Kopi av utenlandske ID-dokumenter legaliseres etter retningslinjer for den stat som har utstedt ID-dokumentet.

Om å gifte seg i Portugal med en utenlandsk statsborger...

De samme reglene gjelder som for ekteskapet til to portugiser, men utenlandske par må bevise at de i henhold til deres personlige lovgivning har kapasitet til å inngå ekteskap. – De må instruere prosessen med et vigselsattest utstedt av vedkommende myndigheter i deres land for mindre enn 6 måneder siden, hvis en annen periode ikke er fastsatt i loven i deres land – Hvis vedkommende myndigheter ikke verifiserer denne kapasiteten, må de legge ved et dokument som beviser denne omstendigheten og erklære i den innledende ekteskaps-prosessen at det i følge personlig lov ikke er noen hindring som hindrer dette ekteskapet i å skje.

Denne prosessen må i følge portugisiske forskrifter: og legitimeres med:

  • Fødselsattest for utenlandsk ektefelle

  • Sertifikat for «ekteskapelig kapasitet» hvis hjemlandet  godtar et annet dokument, som ikke utsteder sertifikat for «ekteskapelig kapasitet».

Kommentarer:

Sertifikater og dokumenter skrevet på et fremmed språk må ledsages av en oversettelse laget eller sertifisert i samsvar med loven; med mindre de er skrevet på engelsk, fransk eller spansk og den kompetente tjenestemannen snakker det språket.

Tjenestene kan kreve at utenlandske dokumenter blir legalisert i henhold til vilkårene i artikkel 440, paragraf 1, i sivilprosessloven, eller alternativt utdeles. Hvis utlendingen ikke kan det portugisiske språket og tjenestemannen ikke snakker språket han snakker på, må det oppnevnes en tolk.

For mer informasjon som er relevant for den spesifikke saken, kontakt et sivilt registerkontor. Aom heter: Registro Civil”

Bruk LEXIA - klikk og les ...

LES om infoBANK - og om hvordan det hele begynte..

Portugal: The Best Experience Ever

Kjærligheten er grenseløs. Det gjør vielse og bryllup til et et «pant» på at det som begynte, skal fortsette. - For kjærlighetens språk er det eneste av alle verdens språk som ikke må oversettes. - Kjærligheten er sitt eget budskap. - Ord kan tolkes, men kjærlighetens kraft og magi kan bare mottas. - Underveis er rådet: Praktiser kjærlighetens fem språk hele tiden. Det handler om å ha: TID sammen. - Gode SAMTALER sammen. - Sex og SAMLIV sammen– Felles PROSJEKTER sammen, og å kunne gi hverandre riktige GAVER.sammen.
%d bloggere liker dette: