mandag, september 25, 2023

EMNEKNAGGER / Skatteavtalen: 31 - 45

Tema 35 : Nåværende inntekt.

BAKGRUNN:

35 – Hva skjer om jeg verken har arbeid
eller inntekter i Portugal?

Ingen fare. Det gjelder jo de fleste med pensjon og uføretrygder og kapitalinntekter fra et land utenfor Portugal. Du må imidlertid kunne attestere nåværende inntekt, enten fra arbeidsgiver / NAV, eller eget firma som selvstendig næringsdrivende, eller som trygdet eller pensjonert med for eksempel privat livsforsikring el.

Hei kjære nordmenn i Portugal.

Jeg er stormforelsket i en fantastisk portugiser, og ønsker å flytte til Lisboa-området så snart som mulig. Jeg har ingen fast jobb i Norge og ingen faste inntekter, men jeg er innstilt på å jobbe med nesten hva som helst i Portugal. – Har dere noen gode råd om hvor mye jeg trenger for å klare meg?

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Kjære forelsket, – vi skjønner dine følelser, men ber deg bruke hodet. Det beste du kan gjøre er å teste ut både kjæresten og forelskelsen ved å ta et tre måneders turistopphold i Portugal, uten verken arbeid eller inntekter. – Da kan du også få testet ut arbeidsmuligheter og hva du trenger av inntekt for å leve som du ønsker.

Vær imidlertid oppmerksom på et du ikke kan jobbe lovlig uten skattenummer, som igjen krever en fast bostedsadresse enten i Norge eller i Portugal, som igjen er betingelsen for å få en bankkonto i Portugal. –

Etter tre måneder må du melde utflytting til Portugal, for ikke å miste dine helserettigheter innen EU/EØS-området. – Når du gjør det kan du søke HELFO i Norge om det såkalte S1-skjema som sikrer deg helserettigheter i Portugal. – Dermed er veien åpen for å søke oppholdstillatelse som EU/EØS-borger i inntil fem år, jfr. tema 31, som igjen åpner for å kunne jobbe legalt og for å kunne betale skatt til Portugal.

KONKLUSJON:

Portugal er et fantastisk trygt og godt land å bo i. Levekostnadene er rimelige, sett med norske øyne, men veldig mye dyrere med bare portugiske inntekter. Det betyr at det som synes rimelig i første omgang, blir dyrt om du skal leve av arbeidsinntekter i Portugal. – Minsteinntekten som er vedtatt av Parlamentet er pt. ca. EUR 700 – Det holder så vidt til å overleve på en enkel måte. Mange har derfor to jobber, for å kunne klare seg, hvorav kanskje den ene er «svart» og dårlig betalt.

Med andre ord: Portugal er et godt land å leve i når du har faste og gode inntekter, men vanskelig og tøft når du satser på tilfeldige og dårlig betalte jobber.  – Det finnes heller ikke noe NAV eller et sosialt sikkerhetsnett som i Norge.

Det lønner seg derfor å planlegge godt sammen med din kjæreste og med deres kontakter og gode venner. Da ordner det seg som regel.

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: Oppført som "utflyttet":

Status som utflyttet / utvandret fra Norge, registreres hos Folkeregisteret / Skd minst 14 dager før du skifter bopel, ved å benytte skjema RF-1402 (www.skatteetaten.no)
Ved meldt utflytting – for opphold utover seks måneder pr. år, beholder du norsk pass og ditt norske statsborgerskap og norsk stemmerett ved både Storting- og Kommunevalg. – Det siste skjer i den kommunen du sist hadde fast adresse.
For å bli registrert som utflyttet må du ha registrert et bosted i innflyttingslandet / Portugal.
Pensjonister med godkjent status som utflyttet bytter samtidig medlemskapet i folketrygden i Norge med rett til helsetjenester ( Utente ) i Portugal. – De utgiftene dette medfører refunderes av Skd gjennom Skatteavtalen Norge/Portugal. – Skjema som utløser dine nye helserettigheter heter ( E1 ) og kan hentes på: www.helfo.no  

Om du er pensjonist er det viktig å sjekke at dine norske pensjoner/uføreytelser fra NAV følger deg til et nytt bostedland. – Du må derfor søke om: «Fortsatt rett til alderspensjon fra folketrygden» I de fleste tilfelle vil dette ikke medføre noen endringer, men det er verdt å merke seg at dine pensjonsrettigheter ikke er din personlige pensjon, men bare noe du har rett til å få!
Tilslutt blir det viktig å oppgi om du krever deg «bosatt etter Skatteavtalen», eller om du krever «Opphør av skatteplikt som bosatt / emigrert». – Men mere om dette under: Status : Emigrert.

Status: Skattemessig "BOSATT" i Norge

Bosatt-begrepet forsøker å balansere spagaten som oppstår når du på en og samme tid bor i to eller flere land. – Det hele kan sammenliknes med at du beholder norsk pass og statsborgerskap, også når du flytter til et annet land. Det samme gjelder i forhold til skatt der du beholder status som: skattemessig bosatt i Norge – etter skattelovens regler, – i henhold til Skatteavtalens artikkel 4 punkt 1 – også når du primært bor i et annet land enn Norge.

Spagaten oppstår når du søker status som «regular residens» for å kunne oppholde deg i Portugal mesteparten av året. – I en slik situasjon vil du etter portugisisk skatterett, – naturlig nok også være skattepliktig som bosatt i Portugal. Dermed risikerer du dobbeltbeskatning om ikke Skatteavtalen kan avgjøre hvilket land, Norge eller Portugal, du som person skal ansees som bosatt etter Skatteavtalen. En slik avgjørelse tas etter artikkel 4 punkt 2. – og aktualiseres om du søker skatteamnesti eller NHR-status.

Status:

"Globalskatteplikt & NHR"

Status etter den spesielle og omdiskuterte portugisiske ordningen med skatteamnesti eller skattefrihet i dine første 10 år som bosatt i Portugal, kalles NHR / Non-Habitual-Residents, og må for nordmenn tolkes og forstås i lys av et annet begrep som heter: Globalskatteplikt.

Begrepet handler i korthet om en solidarisk skatteforståelse med likhet for loven ettter OECD mønster og standard. – I følge Norges forståelse av denne avtalen har Norge og Portugal som signaturstater forpliktet seg etter OECD standard, – om ikke å praktisere en annen skatteordning for bosatte/regular residents, enn for utlendinger med skattefri særstatus som: NHR / Non-Habitual-Residents for inntekter med kilde, i et annet land enn Portugal.

Inntil dette skjer underkjenner Norge den særegne portugisiske forståelsen av Globalskatteplikt som medfører ett skatteregime for utlendinger med inntekter utenfor Portugal, – pg et annet for «regular residents» med inntekter i Portugal. –

Med likhet for loven som hovedprinsipp blir resultatet dermed at norske pensjonister med innvilget NHR-særstatus aldri kan godkjennes med Globalskatteplikt til Portugal. – Alternativene blir da å beholde sin status, – som Skattemessig bosatt i Norge, eller å emigrere for å bli skattemessig bosatt i Portugal, på lik linje med landets øvrige «regular residents

Status: "Skattemessig Emigrert"

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.

  • Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
    At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til bolig i Norge.
    At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
    Ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
    Ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.

I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt
på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

Portugal: The Best Experience Ever

Drømmer du om å bosette deg i Portugal, må du ha inntekter fra Norge, eller et annet land. Kommer du til Portugal uten penger og uten jobb og uten en partner som kan betale for deg, får du verken oppholdstillatelse eller noen form for sosiale stønader. – Portugal har knapt til sine egne, og lite å dele med blakke arbeidsinnvandrere. Likevel finnes de i tusenvis under radaren, uten oppholdstillatelse, uten sykeforsikringer, uten arbeidstillatelse. De fleste jobber svart for oss som har penger, - som bygningsarbeidere, rengjørere, restaurantarbeidere og alt annet som ønsker billig arbeidskraft. Slik fungerer livet for mange som lever uten "arbeid og inntekter".
%d bloggere liker dette: