torsdag, oktober 6, 2022

EMNEKNAGGER / Skatteavtalen: 16 - 45

Tema 37: Utflyttet eller imigrert?

BAKGRUNN:

Hva er forskjellen på å være utflyttet fra Norge, eller skattemessig immigrert fra Norge?

Som «Utflyttet» er du fortsatt  skattepliktig til Norge for all inntekt og formue i Norge. Som «Emigrert»kan verken du eller dine nærstående eie eller leie bolig i Norge, eller oppholde seg i Norge mere enn 61 dager pr. år.

Hei til alle med gode råd..

Jeg har bodd flere steder i Portugal, men har nå endelig funnet meg mitt lille paradis. Papirmessig har jeg imidlertid aldri meldt utflytting fra Norge. Har reist litt til og fra, men har nok vært mest i Portugal.  Nå ønsker jeg å bli fastboende og spørsmålet er om jeg skal melde utflytting eller immigrasjon?

Beste hilsen «Vagabond»

FAKTA-boks: LEXIA svarer ...

Kjære «Vagabond»

Din situasjon likner på mange andres som har pendlet mellom Norge og Portugal, men mest i Portugal – uten ha investert tid og oppmerksomhet på formalitetene. Nå later det til at du har greid deg, men risikoen har vært stor om du skulle blitt syk eller trengt helsehjelp både her og der. Det er med andre ord tid for å ordne formalitetene.

For å ta det skrittvis råder vi deg til å begynne med utflytting. Det betyr at du må fortsette å skatte til Norge i minst fire år, for alle inntekter i Norge, samtidig som du skatter til Portugal for eventuelle inntekter her.

Som utflyttet vil du miste medlemskapet ditt i folketrygden, samtidig som du vil ha rett til fulle helsetjenester i Portugal på linje med alle portugisere. Om prosedyrene bak dette kan du lese på Temaknagg 16 om helsetjenester i Portugal.

KONKLUSJON:

Ved utflytting fra Norge må en velge mellom status som «Skattemessig bosatt» til Norge, eller «Skattemessig emigrert» fra Norge. – Det siste er en avgjørende beslutning som i praksis krever opphør av norsk skatteplikt som bosatt i Portugal etter fire år. – Betingelsene er imidlertid tøffe og innebærer bl.a.

  • Du må kunne legitimere at du har egen selvstendig bolig i Portugal.
    At verken du eller dine nærstående i løpet av fem sammenhengende år ikke benytter, eller har tilgang til bolig i Norge.
    At du ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge.
    Ikke har ektefelle og/eller barn i Norge.
    Ikke har noe annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.

I praksis betyr dette at du i løpet av de første fem årene verken kan eie eller leie eller disponere noen form for eiendom i Norge. Dersom dette oppfylles kan du etter det femte året søke portugisisk status / statsborgerskap som «regular residents» med alminnelig skatteplikt til Portugal. – Med en slik status kan du søke om 15 prosent norsk kildeskatt
på dine norske pensjoner . – Slike pensjoner er: Offentlige tjenestepensjoner / Private tjenetspensjoner og Andre private pensjoner. – Det henvis ellers til fyldige beskrivelser på www.skatteetaten.no

Medlemmene skriver også om sin ...

INNSIKT og ERFARINGER om å være norsk i Portugal

Status: Oppført som "utflyttet".:

Status som utflyttet / utvandret fra Norge, registreres hos Folkeregisteret / Skd minst 14 dager før du skifter bopel, ved å benytte skjema RF-1402 (www.skatteetaten.no)
Ved meldt utflytting – for opphold utover seks måneder pr. år, beholder du norsk pass og ditt norske statsborgerskap og norsk stemmerett ved både Storting- og Kommunevalg. – Det siste skjer i den kommunen du sist hadde fast adresse.
For å bli registrert som utflyttet må du ha registrert et bosted i innflyttingslandet / Portugal.
Pensjonister med godkjent status som utflyttet bytter samtidig medlemskapet i folketrygden i Norge med rett til helsetjenester ( Utente ) i Portugal. – De utgiftene dette medfører refunderes av Skd gjennom Skatteavtalen Norge/Portugal. – Skjema som utløser dine nye helserettigheter heter ( E1 ) og kan hentes på: www.helfo.no  

Om du er pensjonist er det viktig å sjekke at dine norske pensjoner/uføreytelser fra NAV følger deg til et nytt bostedland. – Du må derfor søke om: «Fortsatt rett til alderspensjon fra folketrygden» I de fleste tilfelle vil dette ikke medføre noen endringer, men det er verdt å merke seg at dine pensjonsrettigheter ikke er din personlige pensjon, men bare noe du har rett til å få!
Tilslutt blir det viktig å oppgi om du krever deg «bosatt etter Skatteavtalen», eller om du krever «Opphør av skatteplikt som bosatt / emigrert». – Men mere om dette under: Status : Emigrert.

Status: Skattemessig "BOSATT" i Norge

Bosatt-begrepet forsøker å balansere spagaten som oppstår når du på en og samme tid bor i to eller flere land. – Det hele kan sammenliknes med at du beholder norsk pass og statsborgerskap, også når du flytter til et annet land. Det samme gjelder i forhold til skatt der du beholder status som: skattemessig bosatt i Norge – etter skattelovens regler, – i henhold til Skatteavtalens artikkel 4 punkt 1 – også når du primært bor i et annet land enn Norge.

Spagaten oppstår når du søker status som «regular residens» for å kunne oppholde deg i Portugal mesteparten av året. – I en slik situasjon vil du etter portugisisk skatterett, – naturlig nok også være skattepliktig som bosatt i Portugal. Dermed risikerer du dobbeltbeskatning om ikke Skatteavtalen kan avgjøre hvilket land, Norge eller Portugal, du som person skal ansees som bosatt etter Skatteavtalen. En slik avgjørelse tas etter artikkel 4 punkt 2. – og aktualiseres om du søker skatteamnesti eller NHR-status.

Status:

"Globalskatteplikt & NHR"

Status etter den spesielle og omdiskuterte portugisiske ordningen med skatteamnesti eller skattefrihet i dine første 10 år som bosatt i Portugal, kalles NHR / Non-Habitual-Residents, og må for nordmenn tolkes og forstås i lys av et annet begrep som heter: Globalskatteplikt.

Begrepet handler i korthet om en solidarisk skatteforståelse med likhet for loven ettter OECD mønster og standard. – I følge Norges forståelse av denne avtalen har Norge og Portugal som signaturstater forpliktet seg etter OECD standard, – om ikke å praktisere en annen skatteordning for bosatte/regular residents, enn for utlendinger med skattefri særstatus som: NHR / Non-Habitual-Residents for inntekter med kilde, i et annet land enn Portugal.

Inntil dette skjer underkjenner Norge den særegne portugisiske forståelsen av Globalskatteplikt som medfører ett skatteregime for utlendinger med inntekter utenfor Portugal, – pg et annet for «regular residents» med inntekter i Portugal. –

Med likhet for loven som hovedprinsipp blir resultatet dermed at norske pensjonister med innvilget NHR-særstatus aldri kan godkjennes med Globalskatteplikt til Portugal. – Alternativene blir da å beholde sin status, – som Skattemessig bosatt i Norge, eller å emigrere for å bli skattemessig bosatt i Portugal, på lik linje med landets øvrige «regular residents

Portugal: The Best Experience Ever

Tilhørigheten til Norge er sterk for de fleste av oss. Ikke noen av arrangementene til dnkp samler flere folk enn den årlige 17.-mai-feiringen. Det er en grunn til at det er slik. Norge krever mye av sine innbyggere, men gir også mye tilbake. Mye mere enn i mange andre land nordmenn utvandrer til. Derfor føles det naturlig å beholde norsk pass og norske rettigheter så langt det lar seg gjøre. Ikke overraskende er det derfor langt flere som melder utflytting fra Norge, enn de som velger å immigrere.
%d bloggere liker dette: